FRANCHISE-VÉDJEGY HASZNÁLATI JOG

Néhány definíciót:


A franchiseegy olyan szerződés, ahol egy kereskedő (mint franchise-átadó) egy másik vállalkozónak (mint franchise-átvevőnek) termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó kereskedelmi jogot ad, díj vagy "jogdíj" megfizetése ellenében.
A védjegyhasználati szerződés egy olyan megállapodás, amelyben a védjegy tulajdonosa (engedélyező) egy másik személyt (engedélyes) feljogosít a védjegye használatára, az üzleti tevékenységgel arányos illeték vagy jogdíj fizetése ellenében. A szerzödéstől függően az engedélyes védjegyhasználati joga lehet kizárólagos vagy nem.

2013. évi V. törvény (Új Ptk.) LI. fejezet A jogbérleti (franchise) szerződés 6:376. § - 6:381. § A jogbérleti (franchise) szerződés 6:376. § [Jogbérleti (franchise) szerződés]
(1) Jogbérleti szerződés alapján a jogbérletbe adó szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére, a jogbérletbe vevő termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles.
(2) Az értékesítés során a jogbérletbe vevő a saját nevében és a saját javára jár el. 6:377. § [Szerzői és iparjogvédelmi jogok és védett ismeret biztosítása]
(1) A jogbérletbe adó a szerződés hatálya alatt köteles biztosítani a jogbérletbe vevő számára a franchise működtetéséhez szükséges felhasználási, hasznosítási és használati jogok folyamatos és zavartalan gyakorlását.
(2) A jogbérletbe vevő köteles a rendelkezésére bocsátott ismeretet megóvni. 6:378. § [Ellátási kötelezettség]
Ha a jogbérletbe vevő az értékesítendő terméket vagy a termék előállításához szükséges alapanyagot a jogbérletbe adótól vagy a jogbérletbe adó által meghatározott személytől köteles beszerezni, és a jogbérletbe adó a jogbérletbe vevő megrendelését nem teljesíti, a jogbérletbe vevő jogosult a terméket vagy az alapanyagot máshonnan beszerezni. 6:379. § [A jóhírnév megóvása]
A felek kötelesek a jogbérletbe adó által a szerződés szerinti szerzői és iparjogvédelmi jogokkal, valamint védett ismeretekkel összefüggően adott felhasználási, hasznosítási és használati engedélyekkel létrehozott hálózat és az előállított, illetve értékesített termékek és szolgáltatások jóhírnevét megóvni. 6:380. § [Utasítás és ellenőrzés]
(1) A jogbérletbe adót a termék és a szolgáltatás előállításával és értékesítésével, valamint a hálózat és az előállított, illetve értékesített dolog jóhírnevének megóvásával kapcsolatban utasítási jog illeti meg.
(2) Ha a jogbérletbe adó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a jogbérletbe vevő köteles őt figyelmeztetni. Ha a jogbérletbe adó a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, a jogbérletbe vevő köteles az utasítást teljesíteni; az utasítás teljesítéséből eredő kárért a jogbérletbe adó felel. A jogbérletbe vevő köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
(3) A jogbérletbe adó jogosult a szerződésben és az utasításaiban foglaltak teljesítését ellenőrizni. 6:381. § [A szerződés megszűnése]
(1) A határozatlan időtartamra kötött szerződést bármelyik fél a naptári hónap utolsó napjára felmondhatja. A felmondási idő a szerződés első évében egy hónap, a szerződés második évében két hónap, a harmadik és az azt követő években három hónap.
(2) A szerződés megszűnésével a jogbérletbe vevőnek a szerzői és iparjogvédelmi jogok tárgyaira és a védett ismeretre vonatkozó felhasználási, hasznosítási és használati jogosultsága megszűnik.

Hogyan lehet megkülönböztetni a franchise-megállapodást, a védjegyhasználati szerződést és egy kereskedelmi engedmény szerződést?

A franchise:

A franchise-átadó egy működő üzleti tervvel rendelkezik (kísérleti egység) amit egy másik franchise-átvevő rendelkezésére kiván bocsájtani.
A franchise-megállapodás több feltételt foglal magában :
- elsősorban, a franchise-átvevő rendelkezhet a franchise-átadó megkülönböztető jeleivel (védjegy, cégjel)
- a franchise-átadó bevált szakértelmének és tapasztalatainak továbbítása
- végül, egy folyamatos támogatás nyújtása a franchise-átvevőnek az üzlet működésében.
A franchise szigorúbb keretek között jelentős kötelezettséget igényel mindkét féltől :

- A franchise-átadó kötelezi az átvevőt az üzleti politika betartására,
- Az igy megkapott működési jog felhatalmazza és ugyanakkor kötelezi a franchise-átvevőt, közvetlen vagy közvetett pénzügyi hozzájárulás ellenében, a védjegy és/vagy védett termékek és/vagy szolgáltatások, valamint a szakértelem és más szellemi tulajdonjogok használatára, amit kiegészít egy folyamatos kereskedelmi vagy technikai támogatás a két fél között megkötött franchise szerződés érvenyességi idejére.

A védjegyhasználati jogosultság és kereskedelmi engedmény szerződés


A védjegyhasználati jogosultság lényegében egy bérleti szerződés :
egy nyilvántartott védjegy tulajdonosa vagy használója, az átadó, bérbe adja a védjegyet az engedélyezettnek, akinek joga lesz azt üzletszerűen használni, gyakran cégnévként, díjfizetés ellenében.
Az átadó a használati szerződésben határozza meg a védjegy megjelenési formáját valamint azokat a nélkülözhetetlen üzemeltetési elemeket, amelyeknek a betartására kötelezi az átvevőt (árak, termékek/szolgáltatások, hirdetés és közlemény) : ily módon ellenőrzés alatt tudja tartani a védjegy felhasználását.
Ezzel a technikával egy céghálózatot tud kiépíteni és a védjegy hirnevét megerősíteni.
A kereskedelmi engedményt a piaci kizárólagosság jellemzi, amit fel lehet tüntetni egy franchise szerződésben, vagy egy védjegyhasználati jogosultságban, de nem jellemzi azokat.
Az Átadó biztosítja a jogosult engedélyes kereskedőnek a szerződéses termékek kizárólagos ellátását, aki területi kizárólagosságot élvez, ami kizárólagos viszonteladásra kötelezi. Ez a szerződés lényegében termékforgalmazást érint, de főleg védjegyhasználati jogosultságot.